• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Zorg

Er kunnen leerlingen zijn die meer hulp en advies nodig hebben. Op school is een zorgteam aanwezig waarin deze leerlingen kunnen worden besproken na aanmelding door de mentor.

Dit team bestaat uit diverse disciplines, zoals schoolmaatschappelijk werk, begeleider onderwijs en zorg, jeugd en gezinshulp, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige en zo nodig andere externe deskundigen. De voorzitter is onze zorgcoördinator, mevrouw P. Caron (p.caron@onc.unicoz.nl).  Samen met het team, ouders, mentor en leerling bekijken we welke hulp het best passend is. Ouders moeten toestemming geven voor bespreking in het zorgteam.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker biedt leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kortdurende, laagdrempelige hulp aan bij psychosociale problemen. De maatschappelijk werker bekijkt of er op school hulp geboden kan worden of dat er gespecialiseerde, externe en/of langdurigere hulp nodig is.

Remedial teaching

Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen.  Bijvoorbeeld op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. Motorische remedial teaching wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent lichamelijke opvoeding. Mevrouw M. Star is het aanspreekpunt voor RT op onze school.

Faalangstreductietraining en SoVa-training

Voor leerlingen die het nodig hebben, zijn er faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen. Ook na klas 1 kunnen leerlingen begeleiding krijgen. 

Deze training wordt door speciaal opgeleide docenten. Toestemming van ouders is vereist. 
Let op: deze training is alleen voor 'lichtere' problematiek en komt niet in de plaats van professionele trainingen die bijvoorbeeld door Bureau Jeugdzorg worden aangeboden.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen met persoonlijke problemen terecht bij twee door de school aangestelde vertrouwenspersonen: mevrouw G. van Klaveren en de heer D. Roovers. De vertrouwenspersonen luisteren naar de leerling en helpen bij het vinden van een oplossing voor het probleem. Uiteraard gaan zij zeer zorgvuldig om met de informatie die hen in vertrouwen wordt gegeven.

Begeleider onderwijs en zorg

De begeleider onderwijs en zorg (boz) zorgt voor begeleiding van leerlingen met een diagnose, opvallend gedrag, (langdurig) zieke leerlingen of leerlingen met een handicap.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren. In klas 1 of 2 vindt een gezondheidsonderzoek plaats. U wordt van tevoren gevraagd of u hier toestemming voor geeft.

De leerling vult een vragenlijst in en heeft een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? 
In klas 3 of 4 worden zij door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord na te denken over hoe zij in hun vel zitten. Als blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen. Leerlingen en ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim: persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de betrokkene met anderen besproken. 
Bij zorgelijk verzuim door ziekte roept de schoolarts de leerling op om de belastbaarheid van de leerling voor school te bepalen.

Contact

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U en uw kind kunnen altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl