• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
 • ONC GO Talent ONC GO Talent
 • ONC Excellent ONC Excellent
 • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
 • ONC International ONC International

Gezonde school

ONC Parkdreef is een gezonde school met de themacertificaten 'voeding' en 'welbevinden'. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat, een gezonde schoolkantine én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Een gezonde school is een school die stap voor stap en structureel aan de gezondheid van leerlingen werkt. Dit kan op verschillende gezondheidsthema's zoals:

 • voeding
 • bewegen en sport
 • roken, alcohol en drugspreventie
 • relaties en seksualiteit
 • welbevinden en sociale veiligheid

Visie op gezondheid

Onze school draagt bij aan de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat de school stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl. Onder gezond wordt niet alleen verstaan de afwezigheid van ziekte, maar ook lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk welbevinden. 

Visie op gezonde voeding

Gezonde voeding levert een grote bijdrage aan een gezonde leefstijl. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk toegankelijk is. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

Beleid ten aanzien van  voeding

Signalering

 • Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg/EMOVO/Jeugdmonitor.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/ docenten/ zorgcoördinator/ mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/ vertrouwenspersonen aangewezen.

Educatie

 • We besteden structureel aandacht aan gezonde voeding in de lessen en in projecten.

Omgeving

 • Er is een gezonde schoolkantine volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum.
 • We brengen ieder jaar het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren de uitkomsten aan de directie.
 • Als er nieuwe producten worden toegevoegd, dan wordt eerst beoordeeld of deze producten voldoen aan de Richtlijn. 
 • Onze leerlingen kunnen gratis en hygiënisch water tappen vanaf de kantinebalie. Voor onze medewerkers is er een hygiënisch watertappunt in de personeelsruimte.
 • Wij houden ouders/verzorgers op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school en nieuwsbrieven. 

Gezonde schoolkantine

Het ONC heeft een gezonde schoolkantine. Ook dit schooljaar hebben we de gouden Schoolkantine Schaal verdiend. Dit houdt in dat ons kantine-aanbod voor minstens 80 procent uit basisproducten bestaat. Producten die je vanuit een gezond eetpatroon, volgens de Richtlijn van het Voedingscentrum, vaak mag eten. 

Visie op sport en bewegen

Sport en bewegen is een onderdeel van een gezonde levensstijl. Het komt de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen ten goede en draagt bij tot betere schoolprestaties en minder uitval.

Beleid t.a.v. sport en bewegen

Signalering

 • In het vakwerkplan van l.o. is vastgelegd dat leerlingen moeten deelnemen aan conditietesten en leerlingen worden hierin gevolgd.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen over het welzijn van de leerling. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/docenten/zorgcoördinator/mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/vertrouwenspersonen aangewezen.

Educatie

 • Naast de reguliere lessen l.o. kunnen leerlingen kiezen voor een sportklas en is bij de mavo l.o. 2 ingevoerd. Leerlingen kunnen deelnemen aan Outdoor Education. De school organiseert jaarlijks buiten het bestaande curriculum sporttoernooien. Een onderdeel van de lessen l.o. is het deelnemen aan specifieke sportactiviteiten in diverse sportcentra in Zoetermeer.

Omgeving

 • De l.o.-zalen zijn toegerust met turn- en spelmaterialen. Er is tevens een fitnessruimte en er is een klimwand.
 • Om ouders te informeren wordt gebruik gemaakt van social media door het plaatsen van filmpjes en foto’s, nieuwsbrieven en informatieavonden. Ouders worden actief betrokken bij sportactiviteiten.
 • Er worden gastlessen verzorgd door o.a. combinatiefunctionarissen van de gemeente.

Visie op welbevinden

Het welbevinden van onze leerlingen en medewerkers is verbonden met onze identiteit en missie. Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. We bieden een veilige sfeer in een gezonde leefomgeving. We verzorgen ons onderwijs met veel persoonlijke aandacht. De verbondenheid tussen leerlingen, medewerkers en ouders is een van onze pijlers in ons onderwijsconcept. We kiezen voor een positieve, persoonlijke aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Iedereen mag zich gekend en erkend weten want vanuit die basisgedachte kan iedereen zijn en haar specifieke talenten ontwikkelen en grenzen verleggen.

Beleid

 • Onze school heeft een duidelijk beschreven, positief pedagogisch klimaat.
 • We versterken de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van de medewerkers.
 • We betrekken ouders en/of verzorgers hier actief bij.
 • We ondersteunen leerlingen met extra zorgarrangementen.
 • Ouders en/of verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van de doelstellingen rondom welbevinden.
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom welbevinden zijn vastgelegd in de werkafspraken met de medewerkers

Signalering

 • Onze school heeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg/EMOVO/Jeugdmonitor.
 • Onze school heeft inzicht in het welbevinden van de medewerkers en maakt hiervoor gebruik van de Loyalis Vitaal in je werk-vragenlijst.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over welbevinden. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/docenten/zorgcoördinator/mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/vertrouwenspersonen aangewezen.                                                

Educatie

 • We besteden structureel aandacht aan het welbevinden in de lessen en projecten.

Omgeving

 • Er is een beveiligde fietsenstalling voor de leerlingen en een aparte fietsenstalling voor het personeel. We hebben cameratoezicht in en rond het gebouw. En we hebben een pedagogisch conciërge die extra toeziet op de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en medewerkers. Daarnaast is er een convenant De Veilige school afgesloten tussen de VO-scholen, gemeente Zoetermeer en de politie.
 • Alle leerlingen en medewerkers kennen de omgangsregels op school en zorgen samen voor een positief pedagogisch klimaat en veilige omgeving. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door medewerkers.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats in leerlingenpanels, het buurtpanel en het ouderpanel om te weten wat er speelt en hierop in te gaan.

Extra activiteiten

Een aantal extra activiteiten en voorzieningen die wij als school aanbieden op het gebied van gezonde leefstijl zijn:

 • Het DOiT-programma en Weet wat je eet-lessen van het Voedingscentrum.

Het DOiT-programma is een programma voor leerjaar 1 en 2 met lessen over voeding, bewegen en gezonde leefstijl. Lees meer op: www.doitopschool.nl.​
De Weet wat je eet-lessen gaan over gezond, veilig en duurzaam eten. Lees meer op: www.wwje.nl.

 • Hygiënische watertap voor het vullen van je eigen waterbidon en gratis water met een smaakje bij de schoolkantine.

Water drinken is gezond. Daarom is het makkelijk dat onze leerlingen op elke  leervloer makkelijk en hygiënisch water kunnen tappen om hun eigen waterflesje te vullen.