• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Atheneum

Brugklas

Leerlingen met een eenduidig vwo-advies komen in een vwo-brugklas. Leerlingen met een havo/vwo-advies kunnen in overleg met de basisschool in een vwo-klas geplaatst worden.

Aan het begin van het eerste leerjaar vwo en havo/vwo krijgen alle leerlingen een intelligentie- en schoolmotivatietest om te zien hoe wij hen het beste kunnen begeleiden.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school. 

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect.

Naast de gewone lessen en de talentgroepen krijgen alle vwo-leerlingen in het eerste jaar het vak klassieke taal en cultuur. Ook oriënteren alle leerlingen zich op het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Aan het eind van de eerste klas kiezen de leerlingen of ze verder willen op het gymnasium of op het atheneum, eventueel gecombineerd met Technasium. 

Academisch vwo

De afdeling vwo bereidt voor op een studie in het wetenschappelijk onderwijs. Het vwo-onderwijs op ONC Parkdreef is er dus op gericht om voor onze leerlingen een soepele doorstroom mogelijk te maken naar de universiteit.

Uitgangspunt is dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij doen dat door onze leerlingen veel individuele aandacht te geven. De mentor heeft hierbij een belangrijke rol. We bieden onderwijs op maat aan en we dagen iedere leerling uit om naast het reguliere schoolwerk, zijn of haar talent te ontwikkelen.

In het lesprogramma werken we ook aan het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om later een universitaire studie goed te kunnen afronden. De leerling leert plannen en vooruit kijken, eigen keuzes maken en nadenken over zijn of haar vorderingen, over wat goed gaat en over wat nog moet verbeteren.

Verder leert de leerling samenwerken op verschillende niveaus. In de onderbouw zijn er bijvoorbeeld projecten voor leerjaar 1, 2 en 3 tegelijk. Leerlingen leren zo van elkaar en leren een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen. In de bovenbouw bieden we enkele vakken aan in clustergroepen, waarbij leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar gezamenlijk lessen volgen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om te versnellen maar ook ruimte voor extra hulp als een leerling moeite heeft met de leerstof.

Gedurende de opleiding maken we kennis met de wetenschappelijke wereld door af en toe sprekers uit te nodigen of door het verzorgen van lessen in de vorm van een hoor-, werk of responsiecollege.

Profielen

Aan het eind van klas 3 kiezen alle atheneum-leerlingen één van de volgende vier profielen:

• cultuur en maatschappij, met extra aandacht voor kunst, cultuur en vreemde talen
• economie en maatschappij, met een accent op de economie
• natuur en gezondheid, waarin mens en natuur centraal staan
• natuur en techniek, dat voorbereidt op met name technische vervolgstudies

Examen

In de vierde klas starten de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting), is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 6 doet de leerling eindexamen.