• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Veilige school

ONC Clauslaan is een veilige school.  Schoolveiligheid gaat over veiligheid in de breedste zin van het woord: een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg. Uit verschillende onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig voelen bij ons op school. En we zetten ons met elkaar in om dit zo te houden.

Platform sociale veiligheid

Om de sociale veiligheid goed met elkaar te waarborgen, hebben wij binnen school het platform sociale veiligheid. In het platform werken alle unitcoördinatoren en een aantal specialisten, onder wie de coördinator veiligheid, samen. De unitcoördinatoren zijn gedurende de dag het aanspreekpunt voor docenten en leerlingen op het gebied van sociale veiligheid.

Coördinator sociale veiligheid

Om alle onderdelen van (sociale) veiligheid in goede banen te leiden, hebben wij een coördinator sociale veiligheid op school. Hij zorgt onder andere voor het toezicht in en om de school, voor preventieve maatregelen en (af)handelen indien nodig bij incidenten en hij ontwikkelt beleid voor sociale veiligheid. Ook treedt hij op als contactpersoon voor externe partners. Daarnaast is de coördinator sociale veiligheid het aanspreekpunt voor het platform sociale veiligheid en de TOPs!-methodiek op school. Zo zijn wij optimaal betrokken bij de (sociale) veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken, dat alleen de mensen voor wie dat noodzakelijk is er toegang toe hebben en dat de gegevens goed beveiligd zijn.  
In het privacyreglement staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.

Pestprotocol

We vinden het heel belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom organiseren wij lessen over (digi)pesten. We staan uitgebreid stil bij de oorzaken van pesten en de (langdurige) gevolgen die pesten kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Omgaan met elkaar betekent elkaar respecteren. Dit is iets wat wij zowel in de lessen als buiten de lessen om benadrukken.
ONC Clauslaan heeft niet één pestcoördinator. Alle mentoren begeleiden de leerlingen en de zorgcoördinator geeft verdere ondersteuning indien nodig.
Pestprotocol

TOPs!

Op school bieden wij de methodiek TOPs! aan. Een lesprogramma dat leerlingen leert dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. TOPs! maakt leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor nemen. In TOPs!-lessen leren zij omgaan met emoties, oefenen zij hun sociale vaardigheden en gaan ze met elkaar in discussie over belangrijke thema’s als vriendschap en pesten. TOPs! voorziet zowel onze leerlingen als medewerkers van een gemeenschappelijke TOPs!-taal: positieve termen voor helpende gedachten (TOP-gedachten) en gewenst, pro-sociaal gedrag (TOP-gedrag).

Met TOPs! werken we aan een klimaat waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Leerlingen worden sociaal vaardiger, laten meer verantwoordelijkheid zien en krijgen betere relaties met klasgenoten en docenten. Zo zijn ze straks goed voorbereid op hun toekomst en een succesvolle participatie in de maatschappij. Lees hier meer over Tops!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om snel en adequaat in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen verplicht een Meldcode te hanteren. Per 1 januari 2019 moet de school het áltijd melden bij Veilig Thuis als er sprake is (of er een vermoeden is) van acuut of structureel onveilige situaties door kindermishandeling of huiselijk geweld.
Meldplicht en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Convenant schoolveiligheid

Om in en rond school een veilig klimaat te creëren, hebben we een convenant schoolveiligheid afgesloten met de andere scholen voor voortgezet onderwijs, het mbo, de gemeente Zoetermeer, de politie en het Openbaar Ministerie. We beschikken over een veiligheidsplan (inclusief een calamiteiten- en ontruimingsplan), beveiligingscamera's en een beheerde fietsenstalling. Evenals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben wij een wijkagent toegewezen gekregen met wie wij direct contact onderhouden.