• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan tussen leraren, ouders en leerlingen enerzijds en de directie en het bestuur anderzijds.

Taken

De taken van de MR zijn: adviseren over en instemmen met onderwerpen die voor de school belangrijk zijn.

U kunt denken aan de begroting, de vakantieregeling, de formatie, lessentabellen, het schoolwerkplan, veiligheid, gezondheid en fusie.  
De MR houdt zich bezig met beleidszaken en niet met individuele (persoonlijke) belangenbehartiging. Zie ook: www.infowms.nl.

Werkwijze

De MR komt ongeveer 12 x per schooljaar bijeen; 6 x voor een reguliere MR-vergadering en 6 x voor een overlegvergadering met de directies van beide vestigingen van het ONC.

De vergaderingen beginnen om 17.30 uur en duren tot circa 19.30 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar: iedere belangstellende (ouder, leerling, personeelslid) is welkom. Op grond van het Activiteitenplan en onderwerpen die op dat moment dringend zijn, wordt de agenda voor de vergadering samengesteld. Vanuit de MR worden werkgroepen ingesteld die zich met de feitelijke uitwerking of voorbereiding van de diverse onderwerpen van het Activiteitenplan bezighouden.

Samenstelling

De samenstelling van de MR is als volgt: 4 ouders vormen samen de oudergeleding. Verder zijn er 4 plaatsen voor leerlingen en 8 plaatsen voor het personeel.

De beide vestigingen zijn gelijkelijk vertegenwoordigd: 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden per vestiging. Leden van de MR kunnen maximaal drie jaar in de MR zitten. Daarna treedt men af, maar kan men zich herkiesbaar stellen. Voor ouders geldt bovendien dat tenminste een kind onderwijs aan een van de vestigingen van het Oranje Nassau College volgt. 

Contact

Medezeggenschapsraad Oranje Nassau College
p/a Parkdreef 282
2724 EZ Zoetermeer
tel: 079 341 10 41
mr@onc.unicoz.nl