• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Financiën

Ouderbijdrage

Elke school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor onderhoud van het gebouw en voor het op peil houden van de standaard inventaris.
Daarnaast zijn er allerlei zaken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Hiervoor gebruiken we de ouderbijdrage van € 80,-

Deze is bestemd voor de bekostiging van de beheerde fietsenstalling, de leerlingenongevallenverzekering, de kopieerfaciliteiten van leerlingen, de beveiliging van het ICT-netwerk, de mediatheek, vieringen en sportdagen en ONC Contact.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Maar door het betalen van de ouderbijdrage is het mogelijk om deze extra en belangrijke faciliteiten te bekostigen. Per gezin hoeft u voor ten hoogste twee kinderen ouderbijdrage te betalen, ongeacht op welke vestiging zij het onderwijs volgen. In ONC Contact geven wij jaarlijks een verantwoording van de ouderbijdrage.

Naast de ouderbijdrage van € 80,- vragen wij een bijdrage voor de kosten van diverse activiteiten en/of voorzieningen, zoals een werkweek, excursie, museumbezoek, buitenlandse reizen e.d. Ook deze financiële bijdragen zijn vrijwillig. In principe moeten alle leerlingen kunnen deelnemen aan alle activiteiten die we in het kader van ons onderwijs organiseren. Alle leerlingen zullen daartoe dan ook in de gelegenheid worden gesteld. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de bijdragen van ouders aan de schoolkosten.

Overzicht ouderbijdragen 2022-2023

Online betalen schoolkosten

U kunt de schoolkosten online aan ons betalen. Hiervoor maken wij gebruik van WIS Collect. Dit instructiefilmpje legt uit hoe dit werkt. 

Op het moment dat de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u van ons een mail/brief met daarin de mededeling dat er facturen klaarstaan in WIS Collect. Als u via de link inlogt, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. 

Wij attenderen u erop dat een aantal activiteiten en diensten reeds aangevinkt staat. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, vinkt u deze uit. Dit betekent wel dat uw kind geen gebruik kan maken van de uitgevinkte activiteit of dienst. U krijgt automatisch een e-mail ter bevestiging. De factuur wordt daaropvolgend digitaal aan u verzonden en is direct via IDEAL te betalen.

Mocht u geen toegang hebben tot internet, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie via telefoonnummer: 079 316 90 42.

Schoolboeken

De school draagt de kosten van de huur en aanschaf van de (werk)boeken. U moet zelf de boeken bestellen via de firma Iddink in Ede: www.iddink.nl.

Iddink levert voorafgaand aan het schooljaar een informatiefolder hoe u via internet kunt bestellen. De leerlingen ontvangen deze folder via de school. Alle boeken worden thuis bezorgd. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de leverancier.

U betaalt aan Iddink een borg. De inning vindt direct na bestelling plaats. U betaalt in principe één keer borg. In de volgende jaren vindt na verwerking van de inlevering een (administratieve) verrekening plaats. Wanneer blijkt dat er boeken ontbreken of beschadigd zijn, wordt dit verrekend met het borgbedrag. Aan het eind van de schoolcarrière ontvangt u de (rest van de) borg terug. Als u geen borg wilt betalen, kunt u dat aangeven bij het bestellen van de boeken of dat aan school doorgeven. In geval van vermissing of schade ontvangt u dan een factuur van school.

Leermiddelen

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een lijst met de andere leermiddelen die uw kind nodig heeft en die u zelf moet aanschaffen en betalen.

Voorbeelden daarvan zijn: een rekenmachine, schriften en tekenmateriaal.
Voor de sectoren van de bovenbouw schaft de school specifieke leermiddelen aan die uw zoon/dochter nodig heeft bij het beroepsgerichte vak. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. Voor aanvang van het schooljaar ontvangt u hierover meer informatie.

Chromebook

U heeft de keuze om via The Rent Company een Chromebook aan te schaffen of zelf een Chromebook (of laptop) te kopen bij een andere computerzaak. Lees hier alles over de chromebook op ONC Clauslaan.

Gymnastiekkleding

Gymkleding en gymschoenen moet u zelf aanschaffen. Alle leerlingen van leerjaar 1 kopen aan het begin van het schooljaar een gymshirt via de school. In de gymzalen mogen alleen schone gymschoenen worden gebruikt die geen strepen achterlaten. Dus geen schoenen die ook buiten gedragen worden of (gedeeltelijk) zwarte zolen hebben.

Verplichte werkkleding praktijklessen techniek

Voor het volgen van de praktijklessen techniek is het dragen van daarvoor geschikte werkkleding noodzakelijk.

Deze werkkleding is verplicht om veiligheidsredenen en ter bescherming van de eigen kleding. Daarnaast is het dragen van werkkleding op stageadressen vaak verplicht. Deze werkkleding (veiligheidsschoenen en overall) kan door de school centraal ingekocht worden. De kleding wordt aan het begin van leerjaar 3 aan de leerling verstrekt indien de ouder/verzorger daarvoor een betaling heeft voldaan van het volledige factuurbedrag. U kunt ook op eigen initiatief werkkleding kopen volgens de vastgestelde criteria. Zonder veiligheidskleding kan de leerling geen praktijklessen volgen.

Excursies

De kosten voor excursies en werkweken zijn afhankelijk van het programma en worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en gefactureerd.

Garderobekastje

Iedere leerling huurt een garderobekastje om jassen en andere waardevolle spullen in op te bergen. 

Leerlingen van de units Zorg en Welzijn, Economie, Techniek, Mavo en Lwoo huren een tweede garderobekastje om hun vakspecifieke zaken in op te bergen. De huur bedraagt € 25,- voor het eerste en € 13,50 (€ 7,50 voor lwoo) voor het tweede kastje per jaar, inclusief een sleutel. Een nieuwe sleutel (bijvoorbeeld bij verlies) kost € 11,-. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van eigendommen.

Verzekeringen

We hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering biedt dekking tegen lichamelijk letsel tot een maximum bedrag. De verzekering geldt onder schooltijd en tijdens de reis van en naar school. De kosten van deze verzekering worden uit de ouder­bijdrage betaald. Materiële schade wordt niet vergoed. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen aan eigendommen van de leerlingen. Waardevolle spullen moet de leerling in het garderobekastje opbergen.

Kindgebonden budget en Stichting Leergeld

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Voor aanvullende informatie zie: www.belastingdienst.nl.

Ook willen we u wijzen op Stichting Leergeld. Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl